Onderhoud water en oevers

Binnen bebouwde kom

De gemeente Vianen beheert het water (sloten en grachten) binnen de bebouwde kom. De waterwegen buiten de bebouwde kom zijn in onderhoud en beheer bij Waterschap Rivierenland. Het Merwedekanaal is in beheer bij de provincie Zuid-Holland en de rivier de Lek is in beheer bij Rijkswaterstaat. De projecten Ruimte voor de Lek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden in samenwerking met Rijkswaterstaat en/of provincies uitgevoerd. 

Onderhoudsprogramma

Er is een jaarlijks onderhoudsprogramma. Op deze website en in Het Kontakt kunt u tijdig lezen over de voorgenomen plannen. Als langs uw woning werkzaamheden plaatsvinden, krijgt u daarover een brief.

Onderhoud beschoeiingen

Jaarlijks voert de gemeente onderhoud uit aan de beschoeiingen die de waterkanten en oevers beschermen. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren mag er tot 3 meter langs de oever geen gebouwen of beplanting staan.

Onderhoud watergangen

De planning voor het baggeren van watergangen staat in het gemeentelijk Baggerbeheerplan van 2009. De baggerwerkzaamheden zijn gestart in 2010. Binnen 10 jaar moeten alle watergangen weer schoon zijn.

Onderhoud bruggen en viaducten

Het beheer en onderhoud hiervan ligt bij de gemeente, het Waterschap Rivierenland of de provincie Utrecht, dit is afhankelijk van de locatie.