Herinrichting Voorstraat

Herinrichting Voorstraat


In 2013 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Vianen 2025 vastgesteld, tot stand gekomen op basis van de input van inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente. Met als voornaamste doelstelling: inzetten op een vitaal en dynamisch Vianen, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De herinrichting van de Voorstraat was een van de speerpunten in de Toekomstvisie. Vanwege het ontbreken van financiële middelen heeft het project enige tijd stilgelegen.


Met het goedkeuren van de investeringsagenda eind 2015 door de gemeenteraad kwam er geld beschikbaar om de plannen alsnog uit te werken. De uitwerking hiervan vond plaats in samenspraak met ondernemers en inwoners en andere belanghebbende partijen, zoals het Paardenmarktcomité en de Erfgoedcommissie. Tijdens meerdere bijeenkomsten en individuele gesprekken en is onder meer gesproken over verkeer, parkeren, aankleding, historische kwaliteit en recreatie. De ideeën en suggesties zijn getoetst op wenselijkheid, draagvlak en haalbaarheid en daar waar mogelijk meegenomen in het Programma van Eisen (PvE). Het PvE is daarmee tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen gemeente, ondernemers, bewoners, organisatoren van evenementen en andere gebruikers.

De gemeenteraad heeft in het najaar van 2017 het definitief ontwerp vastgesteld.

Aan de slag


De aannemer is gekozen en kan aan de slag! Aannemer Agterberg is met zijn aanpak als winnaar uit de bus gekomen voor de herinrichting van de Voorstraat. Na de benodigde voorbereidingen start Agterberg eind juni met de bestratings- en rioleringswerkzaamheden aan de zuidkant van de Voorstraat. Kort daarna gaat de Voorstraat van Noord naar Zuid gefaseerd op de schop.

Vóór de Paardenmarkt in oktober moet de herinrichting zijn afgerond. Om de overlast tijdens de werkzaamheden voor inwoners, bezoekers en ondernemers tot een minimum beperken zet Agterberg een omgevingsmanager, een buurtconciërge en een speciale Voorstraat app in. Ook is er regelmatig overleg met inwoners, ondernemers en de gemeente.

Agterberg gaat 6 dagen per week aan de slag. Ook in de bouwvak. De Voorstraat blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor winkelend publiek, inwoners en ondernemers. Horeca-ondernemers houden een terras als er bij hen voor de deur wordt gewerkt.

Er vindt regelmatig afstemming plaats met belanghebbenden over de voortgang van de herinrichting. Dit gebeurt middels de maandelijkse overleggen met de projectgroep, bestaande uit de afvaardigingen van bewoners, ondernemers en gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Voorstraat kijkt u op: www.bureaubinnenstadvianen.nl. Wilt u de presentatietekening zien? U vindt deze op de website van Adviesbureau Haver Droeze. Meer informatie over de herinrichting van de Voorstraat kunt u opvragen bij projectleider Gijs Savenije, via g.savenije@vianen.nl of telefoonnummer 0347 369 911.