Herinrichting Voorstraat

Herinrichting Voorstraat – definitief ontwerp in voorbereiding

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 7 februari jongstleden het Programma van Eisen voor de herinrichting van de Voorstraat in Vianen vastgesteld. Dit programma, met daarin de eisen en wensen voor het uiteindelijke herinrichtingsontwerp, is tot stand gekomen in samenspraak tussen gemeente, ondernemers en inwoners. Met de vaststelling door de raad is de laatste stap gezet richting het definitieve ontwerp.

In 2013 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Vianen 2025 vastgesteld, tot stand gekomen op basis van de input van inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente. Met als voornaamste doelstelling: inzetten op een vitaal en dynamisch Vianen, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De herinrichting van de Voorstraat was een van de speerpunten in de Toekomstvisie. Vanwege het ontbreken van financiële middelen heeft het project enige tijd stilgelegen.

Met het goedkeuren van de investeringsagenda eind 2015 door de gemeenteraad kwam er geld beschikbaar om de plannen alsnog uit te werken. De uitwerking hiervan vond plaats in samenspraak met ondernemers en inwoners en andere belanghebbende partijen, zoals het Paardenmarktcomité en de Erfgoedcommissie. Tijdens meerdere bijeenkomsten en individuele gesprekken en is onder meer gesproken over verkeer, parkeren, aankleding, historische kwaliteit en recreatie. De ideeën en suggesties zijn getoetst op wenselijkheid, draagvlak en haalbaarheid en daar waar mogelijk meegenomen in het Programma van Eisen (PvE). Het PvE is daarmee tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen gemeente, ondernemers, bewoners, organisatoren van evenementen en andere gebruikers.

Informatiebijeenkomst en reactietermijn

Op basis van het Programma van Eisen heeft het college een conceptontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 6 juni 2017.

Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën en suggesties in te dienen. Reageren was mogelijk tot 4 juli.
Wilt u de presentatietekening (nogmaals) zien? U vindt deze op de website van Adviesbureau Haver Droeze. De presentaties kunt u opvragen bij projectleider Gijs Savenije, via g.savenije@vianen.nl of T. 0347 369 911.

Vervolgtraject

Alle reacties beoordeeld en getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid. Iedereen die een vraag, idee of suggestie heeft ingediend ontvangt persoonlijk antwoord.

De gemeenteraad beslist in het najaar over het definitieve ontwerp.