Archeologie

Archeologisch onderzoek kan ons veel vertellen over de leefwijze en gebruiken in het verleden. Sporen van menselijke activiteiten, zoals resten van huizen en werktuigen, zijn in de bodem bewaard. Deze sporen zijn niet direct zichtbaar in het landschap. Om het archeologisch erfgoed te beschermen, heeft de gemeente hiervoor beleid opgesteld.

Archeologiebeleid

Sinds 2007 heeft de gemeente Vianen een eigen archeologiebeleid. Dit beleid bestaat uit:

  • een rapport waarin staat wat er van het archeologisch bodemarchief in onze gemeente bekend is
  • een onderzoeksagenda die helpt bij het formuleren van de vraagstellingen als archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd
  • verwachtingskaarten van verschillende periodes
  • de archeologische beleidskaart voor Vianen en de kernen

Archeologische verwachtingswaarden

Op de archeologische beleidskaart worden gebieden aangeduid met een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachtingswaarde. De hoogte van de waarden onder andere bepaald door nationale kaarten waarop de bodemopbouw zijn weergegeven, historische kaarten en archeologische vondsten uit het verleden. Het is in feite een inschatting van de kans of er archeologische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn.

Op basis van die verwachtingen wordt bepaald of er archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden bij werkzaamheden die de bodem verstoren. Dit vooronderzoek wordt gedaan door een archeologisch bureauonderzoek.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Na iedere stap wordt op basis van de resultaten bepaald of er verder onderzoek moet worden uitgevoerd:

  1. Archeologisch bureauonderzoek
  2. Verkennend booronderzoek
  3. Karterend booronderzoek
  4. Proefsleuvenonderzoek
  5. Opgraving

Archeologisch onderzoek mag alleen worden uitgevoerd door bureaus met een opgravingvergunning.