Archeologie

Archeologisch onderzoek kan ons veel vertellen over de leefwijze en gebruiken in het verleden. Sporen van menselijke activiteiten, zoals resten van huizen kunnen in de bodem bewaard zijn gebleven. Deze sporen zijn niet direct zichtbaar in het landschap. Sinds 2007 zijn gemeenten verplicht om in de ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn.

Archeologiebeleid

Sinds 2007 heeft de gemeente Vianen een eigen archeologiebeleid. Dit beleid bestaat uit:

  • een rapport waarin staat wat er van het archeologisch bodemarchief in onze gemeente bekend is
  • een onderzoeksagenda die helpt bij het formuleren van de vraagstellingen als archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd
  • verwachtingskaarten van verschillende periodes
  • de archeologische beleidskaart voor Vianen en de kernen

Archeologische verwachtingswaarden

Op de archeologische beleidskaart worden gebieden aangeduid met een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachtingswaarde. De hoogte van de waarden wordt onder andere bepaald door nationale kaarten waarop de bodemopbouw zijn weergegeven, historische kaarten en archeologische vondsten uit het verleden. Het is in feite een inschatting van de kans of er archeologische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn.

De archeologische verwachting is vertaald naar het bestemmingsplan. Op basis van die verwachtingen wordt bepaald of er archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden bij werkzaamheden die de bodem verstoren (bijvoorbeeld de bouw of verbouw van een schuur of woning).

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Na iedere stap wordt op basis van de resultaten bepaald of er verder onderzoek moet worden uitgevoerd:

  1. Archeologisch bureauonderzoek
  2. Verkennend booronderzoek
  3. Karterend booronderzoek
  4. Proefsleuvenonderzoek
  5. Opgraving

Sinds 1 juli 2016 moeten bedrijven die archeologische werkzaamheden verrichten beschikken over een certificaat.