Bedrijventerreinen

Binnen het aandachtsgebied Bedrijventerreinen zijn verbetering van de infrastructuur en verdere versterking van de samenwerking met en tussen de bedrijven de speerpunten.

Optimalisatie verkeerslichten kruispunt afrit A2

Het kruispunt afrit A2 (nabij hotel restaurant Van Der Valk) is het drukste en meest complexe kruispunt van Vianen. Mogelijk bevordert een aanpassing van de verkeerslichtenregeling de doorloopsnelheid en de doorstroming van het verkeer.
Onderzoek moet aantonen of het mogelijk is om binnen de huidige verkeersinstallatie de verkeersstromen door Vianen en van/naar de hoofdwegen (en bedrijventerreinen) beter af te wikkelen. Als verbetering vanuit het onderzoek mogelijk blijkt, worden wijzingen in de verkeersregelinstallatie verwerkt.
Het onderzoek en eventuele aanpassing van de verkeersinstallatie vindt plaats in 2016.

Opwaarderen en beveiligen vrachtwagenparkeerplaats

Het vrachtwagenparkeerterrein aan de Hoogewaard kan worden opgewaardeerd door het veiliger en hygiënischer maken van de locatie. Zo ontstaat een voor de chauffeurs veiligere en hygiënischere vrachtwagenparkeerplaats. Deze aanpassing vindt plaats in 2018.

Aanleg fietsstructuur De Limiet (fietssuggestiestrook)

Om bedrijventerrein De Biezen beter en veiliger bereikbaar te maken voor fietsers worden langs de Limiet fietsstroken aangelegd. Dit vindt uiterlijk in 2018 plaats.

Onderzoek detailhandelsvisie

Voor een gezond vestigingsklimaat voor de ondernemers en een goed voorzieningenniveau voor de consument is een duidelijke visie voor de detailhandel van belang. Met daarin uitspraken over de versterking en betere samenhang tussen de historische binnenstad, de wijkwinkelcentra  en de volumineuze en grootschalige detailhandel op de bedrijventerreinen.
Een gespecialiseerd bureau start in de loop van 2016 een onderzoek om input te verzamelen voor de detailhandelsvisie. Van voorbereiding tot uitvoering neemt dit ongeveer een jaar in beslag.

Draagvlakmeting opzetten BIZ De Biezen/De Hagen

Vanuit het voornemen om in 2016 een Bedrijven investeringszone (BIZ) voor de Biezen/De Hagen te realiseren, is In december 2015 is een BIZ-verordening vastgesteld. Doelstelling van de BIZ is het verbeteren van het ondernemers- en verblijfsklimaat van De Biezen en De Hagen, een hechter georganiseerd en actiever bedrijfsleven, sterkere lokale binding van de ondernemers, meer promotie voor ondernemen in Vianen en het tegengaan van zogenaamde free riders.
De gemeente voert een draagvlakmeting uit. Ondernemers hebben een stembiljet ontvangen waarmee zij kunnen aangeven of zij voorstander zijn van een BIZ. In april 2016 volgt hiervan de uitslag. Bij voldoende draagvlak wordt de BIZ voor het einde van 2016 opgezet.

Garantiefonds startende ondernemingen

Om startende ondernemers een helpende hand te bieden wordt voor de periode 2016-2018 een garantiefonds opgericht. Daarbij staat de gemeente garant voor leningen die private partijen aan startende ondernemers in de gemeente Vianen verstrekken. Van het budget is de helft beschikbaar voor de Voorstraat en de andere helft voor de rest van gemeente Vianen.
Doel van het fonds is het revitaliseren van het centrum en de bedrijventerreinen.

Jaarlijks ondernemersevenement (Samen Ondernemen)

In juni 2015 vond voor de eerste keer de bedrijvenavond “Samen Ondernemen” plaats. Het was een interessante en spraakmakende bijeenkomst, waar gemeente, ondernemers en andere partnerorganisaties elkaar ontmoetten, met als doel informatie-uitwisseling en netwerken.
De avond is zowel door ondernemers als door de gemeente als een succes ervaren en wordt de komende drie jaren voortgezet.

Arbeidsparticipatie (mensen met afstand tot arbeidsmarkt)

Ondernemers en gemeente worden vanuit de Participatiewet gestimuleerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Nu is dat nog vrijwillig, op termijn wordt dit wellicht verplicht. In het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is het in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een onderdeel (de eis van zogenaamde Social Return on Investment; SROI). In de gemeentelijke organisatie is in 2015 een groep arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Vanaf 2016 wordt de dit verder uitgebreid, zowel qua uren als qua werkzaamheden.