Centrum

Binnen het aandachtsgebied Centrum is het vergroten van de belevingswaarde en het aantrekken van meer en nieuw publiek naar het centrum een belangrijk doel. De Voorstraat moet een plek worden waar je graag wilt vertoeven/verblijven.
Dit willen wij bereiken door een ontmoetingsplaats te creëren waar ieder op zijn eigen wijze de historische binnenstad kan beleven.

Herinrichting Voorstraat

Het project herinrichting van de openbare ruimte in de Voorstraat richt zich op herbestrating en aankleding. Met als doel verbetering van het algehele beeld en het verblijfsklimaat. Een heringerichte Voorstraat draagt bij aan een bruisend en levendig centrum van Vianen. Het stimuleert het toerisme en bevordert het winkelklimaat, waardoor de economie een belangrijke impuls krijgt.
De herinrichting van de Voorstraat wordt gerealiseerd in samenspraak met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Hun ideeën en wensen worden, evenals de informatie uit de eerdere besprekingen, getoetst en moeten in 2016 leiden tot een plan van aanpak.

Herinrichting van de Lijnbaan

De Toekomstvisie Vianen  streeft naar een aantrekkelijkere aanlooproute tussen parkeerterrein P2, het Sluiseiland, de passantenhaven en het centrum van Vianen. Op een manier die recht doet aan het historische en monumentale karakter van de binnenstad. De brug over de stadsgracht in combinatie met de herinrichting van het gebied rond de brug, de entree naar het winkelcentrum Lijnbaan en het aangrenzende groengebied buiten de stadsmuur versterkt de relatie tussen de Lijnbaan en de Voorstraat.
De aanleg van de brug wordt gerealiseerd in samenspraak met ondernemers van winkelcentrum Lijnbaan, omwonenden, de Historische Vereniging en andere belanghebbenden en belangstellenden. Hun ideeën en wensen worden, evenals de informatie uit de eerdere besprekingen over de brug, getoetst en moeten in 2016 leiden tot een plan van aanpak.

Herinrichting van de Langendijk

De gemeenteraad heeft eind februari besloten tot herinrichting van de Langendijk. Met een nieuwe inrichting voor de Langendijk, dragen wij bij aan het verbeteren van een eenduidig beeld van de straat. Deze vormt een veilige en kwalitatief hoogwaardige aanlooproute naar het historische centrum, specifiek de Voorstraat. Voor de omwonenden en belanghebbenden organiseren we in het tweede kwartaal van 2018 een informatiebijeenkomst. De uitnodiging daarvoor volgt tegen die tijd.

Verbouwing Stedelijk museum

De verbouwing van het Stedelijk museum is een particulier initiatief waarin de gemeente participeert. Met een financiële bijdrage wil gemeente Vianen een impuls geven aan de modernisering van het museum. Dit vergroot de aantrekkingskracht van de historische binnenstad voor toeristen en versterkt het vestigingsklimaat.

Subsidieregeling monumentale panden

Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten zet de gemeente in op behoud en versterking van het monumentale en historische karakter. De gemeente wil hiervoor een subsidieregeling opstellen en onderzoekt hoe hieraan vorm kan worden gegeven.
Deze regeling loopt uiterlijk tot eind 2018.

Bijdrage Wipkorenmolen

Door een financiële bijdrage aan de stichting Herbouw Wipkorenmolen geeft de gemeente een impuls aan de realisatie van de Wipkorenmolen. De molen is een toevoeging aan het historische karakter en daarmee aan de aantrekkingskracht van de binnenstad.
Het gaat om een particulier initiatief waarin diverse partijen participeren.

Bebording Vrijstad Vianen stijl

Om Vianen herkenbaar te maken met een eigen huisstijl worden de borden in de gemeente opgeschoond en vervangen door borden in de stijl van Vrijstad Vianen. Dit leidt tot een herkenbaar beeld, waardoor Vianen zich duidelijker profileert.
De aanpassing van de borden vindt plaats in 2016.

Citymarketing

In de periode 2016-2018 zet de gemeente citymarketing in om  bij te dragen aan het beeld dat uit de Toekomstvisie Vianen is voortgekomen. Dat is een bruisend Vianen;  stad  met aantrekkelijke dorpen in het hart van Nederland. Een stad met rijke historie, groen en waterrijk, waar je uitstekend woont en nooit meer weg wilt.
Citymarketing moet leiden tot meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers in Vianen en op die manier Vianen op de kaart te zetten. Dat moet leiden tot meer bezoekers en dus uitgaven van buiten.

Themajaren

Binnen het project wordt jaarlijks een themajaar benoemd waarbinnen organisatoren activiteiten en evenementen organiseren. 2016 is het Brederodejaar. Door een thema te benoemen is het mogelijk om Vianen op een eenduidige wijze onder de aandacht te brengen en Vianen onder een brede doelgroep te promoten. Daarnaast is de verwachting dat een themajaar onder de eigen inwoners zorgt voor trots en saamhorigheid. 
Vanuit de citymarketing-organisatie worden activiteiten in het kader van het themajaar inhoudelijk ondersteund en de gemeenschappelijke publiciteit verzorgd.

Centrummanagement themaparkeren

Met heldere aanduidingen in de Vrijstadstijl op de toegangswegen naar Vianen kunnen bezoekers op een eenvoudige wijze de weg vinden naar parkeerplaatsen die zijn bestemd voor de activiteit van hun bezoek. Het is de bedoeling deze voor het einde van 2016 te plaatsen.

Aanleg wandelroute tussen hotel Vianen en de binnenstad

Borden die een wandelroute aangeven tussen hotel Vianen en de Voorstraat zorgen voor een duidelijke verbinding tussen het hotel en de binnenstad van Vianen. Hierdoor zullen bezoekers van buiten Vianen eerder naar de binnenstad lopen. Dit verbetert de aanloop naar het centrum en dus het aantal bezoekers aan de binnenstad.
De wandelroute wordt in 2016 gerealiseerd.

Opwaarderen kasteeltuin Hofplein

De initiatiefgroep Historische Tuin Hofplein verwerft fondsen om in 2016 een herkenbare historische kasteeltuin op het Hofplein te realiseren. Op die manier komen de contouren van het oude kasteel Batenstein terug. Dit benadrukt de historische waarde van de locatie en het centrum van Vianen. En vormt daarmee een belangrijke toeristische trekpleister.