Landelijk gebied

Binnen het aandachtsgebied Landelijk gebied zet de gemeente in op het verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit, door middel van versterking van toerisme, recreatie en economie.

Digitale erfgoedwaardenkaart

In 2014 is de erfgoedwaardenkaart gemaakt door archeologisch adviesbureau Raap. Samen met de cultuurhistorische inventarisatie van de binnenstad is er nu een compleet beeld van het erfgoed dat in onze gemeente aanwezig is. Momenteel wordt er onderzocht hoe we de erfgoedwaardenkaart kunnen aanvullen op een manier dat het nog interessanter wordt voor bezoekers van Vianen om hem te raadplegen. Tevens kijken we daarin naar de mogelijkheden om dit niet alleen online te doen, maar ook offline.

Herinrichting put Helsdingen

Met de realisatie van het sportcentrum is een sportief ontmoetingspunt voor de gemeenschap gerealiseerd. Door ook het buitenterrein in te richten creëert de gemeente een sociaal en sportief gebied midden in de wijk. De gemeente realiseert dit in samenwerking met de scholen, sportverenigingen, Sportservice Vianen, de visvereniging, BSO Wijs! en de Bewoners Organisatie Monnikenhof (BOM).  Dit project moet in de loop van 2018 zijn afgerond.

Ontwikkelen Fort Everdingen

Fort Everdingen is een Rijksmonument en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Rijk heeft het Fort in slechte staat verkocht aan een ondernemer. Veel tijd en geld was nodig om hier een kansrijke onderneming van te bouwen. De gemeente vindt de nieuwe invulling van het Fort belangrijk en ondersteunt de ondernemer. Met de herbestemming, ontwikkeling van het Fort tot speciale bierbrouwerij, heeft Vianen er een bijzondere nieuwe trekpleister bij gekregen voor recreanten en toeristen en natuurlijk ook voor haar inwoners. Daarnaast bieden deze ondernemers arbeids- en stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Herstel lanenstructuur

In een aantal lanen zijn bomen uitgevallen door ziekte of (storm)schade. Deze plekken moeten worden opgevuld met nieuwe exemplaren. Doordat in historische lanen grote bomen staan, kunnen uitgevallen exemplaren niet vervangen worden door een standaard plantmaat. Hiervoor zijn bomen nodig met een grotere maat. Door dit uit te voeren waarborgen we het behoud van de historische lanen in de gemeente.

Onderhouden Landschap

Vianen heeft een mooi en afwisselend landschap. Op veel plaatsen is verbetering en versterking mogelijk door de karakteristieke beplantingen en landschapselementen te herstellen.

Het overgrote deel van het platteland is in bezit van particulieren. Op deze percelen stimuleert de gemeente de eigenaren om het landschap te herstellen en te onderhouden. Ook vindt overleg plaats over een betere inpassing van (agrarische) bedrijven in het landelijke gebied en worden inwoners ondersteund bij het herstellen van cultuurhistorische boerenerven en landschapselementen.

Op de percelen die de gemeente in bezit heeft is vaak sprake van achterstallig onderhoud. Verschillende vrijwilligersgroepen zijn actief in het groenonderhoud. Door bestaande groepen te ondersteunen met middelen, gereedschap en extra kennis, kunnen deze mensen ook in het landelijk gebied stukken natuur onderhouden.

Herstel Hoogstamboomgaard

De hoogstamboomgaard aan de Lange Waaijsteeg in Vianen is de afgelopen jaren minimaal onderhouden. Vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt is het van belang om de boomgaard te behouden.

In februari 2018 is gestart met het opschonen van het terrein, kappen van bomen, egaliseren van het terrein en het verwijderen van de hekwerken. Later volgt het snoeien en het bijplanten van nieuwe bomen.

Knooppuntensystemen wandel- en fietsroutes

Het gevarieerde landschap van Vianen heeft een belangrijke aantrekkingskracht voor toeristen. Om deze aantrekkingskracht te behouden is het van groot belang dat de huidige wandel- en fietsroutes te behouden en uit te breiden. Door de gemeente lopen meerdere lokale, regionale en landelijke wandel- en fietsroutes. Vooral de wandelroutes vragen om verbinding. De provincie Utrecht heeft een wandelknooppuntensysteem dat geleidelijk wordt uitgerold over de provincie. Vianen sluit daarbij aan. Door langs de route dienen rustpunten te creëren kunnen bezoekers de omgeving rustig kunnen ervaren. Het is van belang dat de routes staan beschreven in promotiemateriaal dat verkrijgbaar is bij de VVV.

Ontwikkeling put Middelwaard

Put Middelwaard is een belangrijke recreatieve voorziening binnen de gemeente. In samenwerking met een lokale horecaondernemer wordt dit gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig recreatieterrein met een horecapaviljoen, ligweide, zwemplas, speelvoorzieningen en wandelroutes, met aandacht voor minder-validen. Aanleg van o.a. nutsvoorzieningen, openbare verlichting en wandelroutes zijn hierbij nodig.

Het in de toekomst mogelijke evenemententerrein is een welkome aanvulling in de aantrekkingskracht van Vianen als evenementenstad

Fiets- en wandelroute incl. rustpunten (Parelpuntenroute)

De gemeente Vianen kent veel mooie plekjes, die zowel voor inwoners als voor bezoekers interessant zijn. Door deze punten te verbinden door middel van wandel- en fietsroutes ontstaan Parelpuntenroutes, beschikbaar in zowel digitale als geschreven vorm. De digitale routes kunnen worden gedownload via apps. Vooralsnog wordt gekozen voor één parel(fiets)route en één ondersteunende route. Daarnaast zijn er twee potentiële routes die kunnen worden ontwikkeld zodra de eerste twee succesvol blijken te zijn.

Landschappelijke verzachting van bestaande harde bebouwingsranden

De woonkernen in de gemeente worden omsloten door het landelijke gebied. De overgangen tussen de bebouwing en het landelijk gebied is op veel plekken niet mooi ingepast. Er is sprake van zogenoemde harde bebouwingsgrenzen.
De gronden waarop de verbetering van de inpassing moet worden gemaakt zijn vaak niet van de gemeente. Inpassingen zijn daardoor niet direct mogelijk. Eerst wordt geïnventariseerd welke delen van de dorps- of stadsranden kunnen worden verbeterd. Op basis van deze resultaten stellen we een Plan van Aanpak op, dat wij voor het eind van 2018 uitvoeren.

Door een betere landschappelijke inpassing van deze bebouwingsgrenzen verbetert de ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied aanzienlijk. Dat is prettig voor de inwoners. Daarnaast is een aantrekkelijk landelijk gebied belangrijk voor cultuur, historie, toerisme en recreatie. 

Watertappunten

De gemeente legt vijf watertappunten aan in Vianen. Daarmee is gratis en goed drinkwater voor iedereen beschikbaar (behalve in de winterperiode) en wordt de hoeveelheid plastic afval in de vorm van drinkwaterflesjes teruggedrongen.

Vianen: De watertappunten op de Lijnbaan en bij het toeristisch overstappunt (TOP) Pontwaard zijn in gebruik, de realisatie van het laatste watertappunt op de Voorstraat wordt meegenomen in de herinrichting van de Voorstraat.

Hagestein: De locatie bij de stuw in Hagestein blijkt niet haalbaar, omdat de afstand tot de waterleiding waarvan afgetapt moet worden te groot is. In samenspraak met “Oasen” is gekozen voor een watertappunt bij de voormalige kasteeltuin in Hoef en Haag.

Zijderveld: Voor de locatie bij het fort in Everdingen is een "watervergunning" nodig. Dit proces loopt.