Landelijk gebied

Binnen het aandachtsgebied Landelijk gebied zet de gemeente in op het verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit, door middel van versterking van toerisme, recreatie en economie.

Digitale erfgoedwaardenkaart

In 2014 is de erfgoedwaardenkaart gemaakt door archeologisch adviesbureau Raap. Samen met de cultuurhistorische inventarisatie van de binnenstad is er nu een compleet beeld van het erfgoed dat in onze gemeente aanwezig is. In 2015 is samen met adviesbureau Raap gewerkt aan een pilot met een digitale versie van de kaart digitaal, inclusief de binnenstad. De gemeente heeft nu een digitale erfgoedwaardenkaart die geschikt is om verder uit te breiden met extra informatielagen. Op deze manier wordt de kaart interessanter voor een breed publiek.

Herinrichting put Helsdingen

Met de realisatie van het sportcentrum is een sportief ontmoetingspunt voor de gemeenschap gerealiseerd. Door ook het buitenterrein in te richten creëert de gemeente een sociaal en sportief gebied midden in de wijk. De gemeente realiseert  dit in samenwerking met de scholen, sportverenigingen, Sportservice Vianen, de visvereniging, BSO Wijs! en de Bewoners Organisatie Monnikenhof (BOM).  Dit project moet in de loop van 2018 zijn afgerond.

Ontwikkelen Fort Everdingen

Fort Everdingen is een Rijksmonument en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Rijk heeft het Fort in slechte staat verkocht aan een ondernemer. Het kost veel tijd en geld om hier een kansrijke onderneming van te bouwen, de gemeente  vindt de nieuwe invulling van het Fort belangrijk en ondersteunt de ondernemer. De stichting die is opgericht voor het herstel van het Fort zal voor de nodige werkzaamheden geld aanvragen uit het investeringsbudget. Na de herbestemming, ontwikkeling van het Fort  tot speciale bierbrouwerij, heeft  Vianen naar verwachting in 2018 een bijzondere nieuwe trekpleister voor recreanten en toeristen en natuurlijk ook voor haar inwoners. Daarnaast bieden deze ondernemers arbeids- en stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Herstel lanenstructuur

In een aantal lanen zijn bomen uitgevallen door ziekte of (storm)schade. Deze plekken moeten worden opgevuld met nieuwe exemplaren. Doordat in historische lanen grote bomen staan, kunnen uitgevallen exemplaren niet vervangen worden door een standaard plantmaat. Hiervoor zijn bomen nodig met een grotere maat. Door dit uit te voeren waarborgen we het behoud van de historische lanen in de gemeente.

Onderhouden Landschap

Vianen heeft een mooi en afwisselend landschap. Op veel plaatsen is verbetering en versterking mogelijk door de karakteristieke beplantingen en landschapselementen te herstellen.
Het overgrote deel van het platteland is in bezit van particulieren. Op deze percelen stimuleert de gemeente de eigenaren om het landschap te herstellen en te onderhouden. Ook vindt overleg plaats over een betere inpassing van (agrarische) bedrijven in het landelijke gebied en worden inwoners ondersteund bij het herstellen van cultuurhistorische boerenerven en landschapselementen. 

Op de percelen die de gemeente in bezit heeft is vaak sprake van achterstallig onderhoud. Verschillende vrijwilligersgroepen zijn actief in het groenonderhoud. Door bestaande groepen te ondersteunen met middelen, gereedschap en extra kennis, kunnen deze mensen ook in het landelijk gebied stukken natuur onderhouden. 

Herstel Hoogstamboomgaard

In 2016 vindt herstel van de hoogstamboomgaard aan de Lange Waaijsteeg in Vianen plaats. Vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt is het van belang de boomgaard te behouden en toegankelijk te maken, zodat bewoners en bezoekers het gevarieerde landschap van Vianen beleven.

Knooppuntensystemen wandel- en fietsroutes

Het gevarieerde landschap van Vianen heeft een belangrijke aantrekkingskracht voor toeristen. Om deze aantrekkingskracht te behouden is het van groot belang dat de huidige wandel- en fietsroutes te behouden en uit te breiden. Door de gemeente lopen meerdere lokale, regionale en landelijke wandel- en fietsroutes. Met name de wandelroutes vragen om verbinding. De provincie Utrecht heeft een wandelknooppuntensysteem dat geleidelijk wordt uitgerold over de provincie. Vianen sluit daarbij aan. Door langs de route dienen rustpunten te creëren kunnen bezoekers de omgeving rustig kunnen ervaren. Het is van belang dat de routes staan beschreven in promotiemateriaal dat verkrijgbaar is bij de VVV.

Onderzoek vitaliteit Everdingen en Hagestein

Op basis van onderzoek wordt een visie opgesteld, inclusief uitvoeringsprogramma, over de leefbaarheid van Everdingen en Hagestein. Het onderzoek moet een representatief beeld geven van o.a. de vitaliteit , sociale samenhang, het voorzieningenniveau en gewenste aanpassingen in de kernen. Daarbij gaat het niet alleen om ontbrekende voorzieningen, maar veel meer om het dorpsnetwerk in beeld te brengen en de kracht van bewoners(groepen) te benutten om voorzieningen met elkaar te realiseren. Voor Everdingen zijn al veel gegevens en wensen vanuit het dorp bekend – het gaat er nu om op basis van die gegevens te gaan handelen.

In Hagestein moeten meer gegevens verzameld worden en het netwerk binnen het dorp moet in beeld worden gebracht.
Het gehele jaar 2016 is ingepland als voorbereidingstijd, in 2017 is de implementatie ingepland.

Ontwikkeling put Middelwaard

Put Middelwaard is een belangrijke recreatieve voorziening binnen de gemeente. In samenwerking met een lokale horecaondernemer wordt dit gebied ontwikkeld tot een hoogwaardig recreatieterrein met een horecapaviljoen, ligweide, zwemplas, speelvoorzieningen en wandelroutes, met aandacht voor minder-validen. Aanleg van o.a. nutsvoorzieningen, openbare verlichting en wandelroutes zijn hierbij nodig. 

Het in de toekomst mogelijke evenemententerrein is een welkome aanvulling in de aantrekkingskracht van Vianen als evenementenstad.

Opzetten plattelandsnetwerk

Als uitwerking op de Toekomstvisie Vianen 2025 is eind 2014 de landschapsvisie ‘Oog op het Platteland’ vastgesteld. De landschapsvisie geeft mogelijkheden aan mensen die in het

landelijk gebied willen ondernemen. Veel van deze bedrijven ondernemen activiteiten op het vlak van toerisme/recreatie en zorg. Meer ondernemingen zorgen voor meer dynamiek in het gebied en versterking van de economie. Dat is goed voor onder andere de kwaliteit van het gebied. Als deze bedrijven samenwerken versterken ze elkaars bedrijfsvoering. Om dit te ondersteunen zet de gemeente een plattelandsnetwerk op.

Fiets- en wandelroute incl. rustpunten (Parelpuntenroute)

De gemeente Vianen kent veel mooie plekjes, die zowel voor inwoners als voor bezoekers interessant zijn. Door deze punten te verbinden door middel van wandel- en fietsroutes ontstaan Parelpuntenroutes, beschikbaar in zowel digitale als geschreven vorm. De digitale routes kunnen worden gedownload via apps. Vooralsnog wordt gekozen voor één parel(fiets)route en één ondersteunende route. Daarnaast zijn er twee potentiële routes die kunnen worden ontwikkeld zodra de eerste twee succesvol blijken te zijn.
De eerste Parelpuntenroute wordt in het voorjaar van 2016 geopend.

Landschappelijke verzachting van bestaande harde bebouwingsranden

De woonkernen in de gemeente worden omsloten door het landelijke gebied. De overgangen tussen de bebouwing en het landelijk gebied is op veel plekken niet mooi ingepast. Er is sprake van zogenoemde harde bebouwingsgrenzen. 
De gronden waarop de verbetering van de inpassing moet worden gemaakt zijn vaak niet van de gemeente. Inpassingen zijn daardoor niet direct mogelijk. Eerst wordt geïnventariseerd welke delen van de dorps- of stadsranden kunnen worden verbeterd. Op basis van deze resultaten stellen we een Plan van Aanpak op, dat wij voor het eind van 2018 uitvoeren.
Door een betere landschappelijke inpassing van deze bebouwingsgrenzen verbetert de ruimtelijke kwaliteit in het landelijke gebied aanzienlijk. Dat is prettig voor de inwoners. Daarnaast is een aantrekkelijk landelijk gebied belangrijk voor cultuur, historie, toerisme en recreatie. 

Watertappunten

In 2016 legt de gemeente vijf watertappunten aan in Vianen. Daarmee is gratis en goed drinkwater voor iedereen beschikbaar (behalve in de winterperiode) en wordt de hoeveelheid plastic afval in de vorm van drinkwaterflesjes teruggedrongen.
De openbare drinkwatertappunten komen op de volgende locaties:
Vianen: TOP Pontwaard, Voorstraat nabij stadspomp, Zonnewijzer Lijnbaan
Hagestein: de stuw
Zijderveld: Diefdijk uitzichts-, rustpunt