Detailhandelsvisie gereed voor besluitvorming

03-04-2017

De laatste jaren hebben grote veranderingen laten zien in de detailhandelsbranche. Met name de opkomst van internet en smartphones heeft het consumentengedrag veranderd waardoor het functioneren van winkelgebieden onder druk wordt gezet, ook in Vianen. Aan de andere kant bieden de historische kwaliteiten van de binnenstad en de ontwikkeling van het nieuwe dorp Hoef en Haag kansen voor versterking van de detailhandel in Vianen. Om deze veranderingen het hoofd te bieden is vanuit de investeringsagenda een detailhandelsvisie opgesteld.

Toekomstbestendige detailhandel

De aantrekkelijkheid als woonplaats en de vitaliteit en leefbaarheid worden ondersteund door de economie die mede wordt gevormd door een gezonde detailhandel. Met deze visie worden de kaders voor de detailhandel geschetst en werkt de gemeente verder aan een evenwichtige en toekomstbestendige detailhandel. Hierbij wordt voor het kernwinkelgebied Lek tot en met Lijnbaan ingezet op sfeer en beleving voor onze inwoners en toeristen. De winkelcentra in de woonwijken zijn gericht op hun directe omgeving en de dagelijkse boodschappen. Voor de bedrijventerreinen worden mogelijkheden geboden voor grootschalige en volumineuze detailhandel, zaken die ruimtelijk niet of nauwelijks op de Voorstraat zijn in te passen. Voor de gebieden buiten de bestaande winkelcentra worden beperkte mogelijkheden aangegeven voor zogenaamde ondergeschikte detailhandel.

Twee reacties

De ontwerpvisie heeft van 9 januari tot 20 februari 2017 ter inzage gelegen. Op 19 januari 2017 is een inloopavond georganiseerd. Gedurende de terinzageperiode zijn twee reacties ingediend. Deze zijn getoetst en beantwoord, maar hebben niet geleid tot een aanpassing van de ontwerpvisie. Onlangs heeft het college ingestemd met de definitieve detailhandelsvisie; deze wordt op korte termijn aan de raad voorgelegd voor besluitvorming.

Actuele visie

Met deze nieuwe detailhandelsvisie wordt een kader geschetst voor de toekomstige ontwikkeling van de detailhandel in Vianen. Aan de hand van deze visie werkt de gemeente verder aan een evenwichtige en toekomstbestendige detailhandel. Actuele en concrete aanvragen worden hiermee vanuit een actuele visie beantwoord.