Vitaliteitsonderzoeken in Everdingen en Hagestein

03-04-2017

In het najaar van 2016 vond de aftrap plaats van de Vitaliteitsonderzoeken Everdingen en Hagestein. Doel van deze onderzoeken is een goed beeld te krijgen hoe de leefbaarheid en sociale samenhang wordt ervaren en welke wensen er leven bij bewoners en maatschappelijke organisaties ten aanzien van de toekomst. Wat is nodig om het wonen en leven in Everdingen en Hagestein nog leefbaarder en vitaler te maken in brede zin: op het gebied van wonen, welzijn en leefomgeving/sociale samenhang. Het kan daarbij zowel gaan om voorzieningen en infrastructuur als om nieuwe onderlinge verbindingen, en eigen initiatieven.

Vitaliteit in Everdingen

De aftrap vond plaats in Everdingen, tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis. Wethouder André Landwehr ging daar het gesprek aan met inwoners en onderzoeksbureau Participe vertelde over de aanpak van Vitaliteitsonderzoek. LEKSTEDEwonen presenteerde diezelfde avond de resultaten van het eerder uitgevoerde woonwensenonderzoek in Everdingen. Er is geen grootschalige enquête gehouden, aangezien er de laatste jaren al verschillende vragenlijsten zijn verspreid in het dorp. Eerst voor de stichting van Winkel en Zo, daarna door LEKSTEDEwonen. Volgens Bureau Participe zou dat voldoende algemene informatie opleveren naast raadpleging van CBS-cijfers. Wel is ervoor gekozen om gesprekken te voeren met sleutelfiguren uit Everdingen en op die manier kansen voor meer of betere vitaliteit te inventariseren. Uiteindelijk heeft dit traject geleid tot de oprichting van een ‘zelfversterkend netwerk’ van lokale verenigingen en initiatieven in Everdingen. Op het eindrapport na, is het traject in Everdingen daarmee feitelijk afgesloten.

Vitaliteit in Hagestein

In Hagestein is een andere route gevolgd. Hier heeft Participe wel een enquête gehouden onder inwoners. Daarin waren ook vragen opgenomen met betrekking tot woonwensen van de inwoners.

Om de vragen gericht te kunnen stellen is ook hier een gesprek met sleutelfiguren gehouden. De eerste resultaten van het vitaliteitsonderzoek in Hagestein zijn aan bewoners gepresenteerd op 13 februari jl. in Stal Bosgoed in Hagestein. Bij de presentatie waren circa zestig bewoners aanwezig, wat gerust een hoge opkomst genoemd kan worden. Wellicht staat dat niet helemaal los van de ongerustheid van inwoners rond de ontwikkeling van Hoef en Haag, het buurdorp. Allereerst heeft wethouder André Landwehr de aanwezigen de kans gegeven om hun hart te luchten en prangende vragen te beantwoorden. Na de presentatie van Participe konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden om de vitaliteit van het dorp te versterken. Hier zijn zeker twintig plannen en ideeën genoemd om mee aan de slag te gaan. Die plannen hebben betrekking op maaltijdvoorziening voor ouderen tot meer speelgelegenheid voor kinderen in het dorp.

Op 22 maart heeft het onderzoeksbureau het concept van de eindrapportage vitaliteitsonderzoeken Everdingen en Hagestein gepresenteerd aan wethouder André Landwehr en wijkfunctionaris Piet Daalhof. De eindrapportage wordt afgerond en voor de zomer voorgelegd aan inwoners, het college en de gemeenteraad.