Van investeringsagenda naar Vijfheerenlanden

13-07-2017

Binnen het aandachtsgebied Bedrijfsvoering in de investeringsagenda is gewerkt aan de doorontwikkeling naar een robuuste en toekomstgerichte gemeentelijke organisatie, die goed is voorbereid op de toekomstige samenwerking binnen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Doel: effectievere inzet van mens en middelen. Een van de aandachtgebieden was Planning & Control, waar inmiddels de zogenoemde ‘snelkookpansessies’ zijn geïntroduceerd om de financiële beleidsdocumenten zoals de begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening te produceren.

De snelkookpan – hoe werkt dat?

In de agenda's van de betrokken beleids- en P&C-medewerkers zijn bloktijden gereserveerd voor het houden van korte gezamenlijke schrijfsessies per programma. Onder begeleiding van een procesbegeleider worden de teksten voor de programma's uit de begroting opgesteld. Collega’s worden naar behoefte ingevlogen en afstemming met bestuurders wordt actief gezocht. Deze methode betekent een effectieve en efficiënte inzet van mensen en tijd, met een positieve uitwerking op zowel de betrokkenen, het resultaat en de snelheid waarmee het dagelijks bestuur geïnformeerd kan worden en besluitvorming door de gemeenteraad kan plaatsvinden.

Uitrol naar Vijfheerenlanden

Met de eerste Vijfheerenlandenbegroting in het vooruitzicht, hebben Leerdam en Zederik ook voor de in Vianen ontwikkelde snelkookpanmethode gekozen. Alle drie de gemeenten stellen hun lokale input op in snelkookpansessies, waarna ze gezamenlijk optrekken om de begroting 2018 op te stellen. Een mooi voorbeeld van innovatie voortvloeiend uit de investeringsagenda Vianen, die wij meenemen naar de nieuwe gemeente!