De projecten voor het Centrum in 2016 zijn allemaal gestart!

Binnen het aandachtsgebied Centrum is het vergroten van de belevingswaarde en het aantrekken van meer en nieuw publiek naar het centrum een belangrijk doel. Dit willen wij bereiken door een ontmoetingsplaats te creëren waar ieder op zijn eigen wijze de historische binnenstad kan beleven.

Alle projecten die voor het centrum staan gepland hebben dit ten doel. Daarom worden zij in samenhang opgepakt. De projecten variëren van citymarketing en de herinrichting van de Lijnbaan en de Voorstraat tot het aanleggen of herstellen van cultuurhistorische elementen en uniforme bewegwijzering. Naast samenhang tussen de projecten zijn uniformiteit in de beeldbepalende elementen in de openbare ruimte (onder meer vlaggen, bebording) belangrijke uitgangspunten.

Voor de herinrichting van Lijnbaan en Voorstraat momenteel de projectplannen opgesteld. De planning is om in het najaar van 2016 in gesprek te gaan met ondernemers, inwoners en bewoners over een concreet voorstel voor zowel de Lijnbaan als de Voorstraat. Daarin is de informatie die in een eerder stadium is verzameld meegenomen. Het staat een ieder dan vrij om ideeën en suggesties in te dienen, die worden getoetst aan de uitgangspunten. Vervolgens wordt een definitief voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
De gemeente zet citymarketing in om bij te dragen aan het beeld van een bruisend Vianen;  stad  met aantrekkelijke dorpen in het hart van Nederland. 2016 is het jaar van Brederode. Veel activiteiten hieromtrent zijn in volle gang. Op 8 april is de landelijke officiële opening in samenwerking met gemeente Velsen en gemeente Heerhugowaard in de Grote Kerk. Bij deze feestelijke opening, en andere activiteiten, worden ondernemers volop betrokken. Wat er nog meer op het programma staat in 2016 leest u in het jaaroverzicht.

Voor de beeldkwaliteit van de historische binnenstad komen in het kader van de investeringsagenda enkele cultureel-historische subsidieregelingen. Voor de subsidieregelingen 'Monumentale panden' en 'beeldkwaliteitsfonds' hebben gesprekken plaatsgevonden met relevante experts om zo tot een goede en bruikbare regeling te komen voor inwoners en ondernemers die aan de slag willen met hun pand. De bijdrages aan de Wipkorenmolen en het Stedelijk museum kunnen binnen de reguliere subsidieregeling worden verleend, zo is onderzocht. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de toekomstige bijdrage aan zowel de Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen en het Stedelijk Museum.