Sociaal domein

Binnen het aandachtsgebied Sociaal domein neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor de zorg en  ondersteuning van kwetsbare inwoners door te zorgen dat iedereen de ruimte en mogelijkheden krijgt om mee te doen in de samenleving.

Buurtbemiddeling

In de komende jaren start de gemeente met buurtbemiddeling: een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Het biedt de mogelijkheid om conflicten of problemen tussen buren op te lossen,  waardoor de algehele leefbaarheid in de wijk verbetert. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Goed getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. In 2016 wordt een concreet voorstel gedaan om buurtbemiddeling te organiseren.

Collectieve oplossingen

De veranderingen in de zorg hebben in de afgelopen jaren geleid tot behoefte aan meer collectieve voorzieningen en minder individuele maatwerkvoorzieningen.
In de komende jaren ontwikkelt en verzorgt de gemeente meerdere malen per jaar voorlichtingen en trainingen voor specifieke zorgvragen en doelgroepen. Over thema’s als jongeren en diverse problematiek  (depressiviteit, omgaan met geld, etc.), autisme, budgettering en opvoedvraagstukken. Deze collectieve voorzieningen worden naar behoefte en op maat ontwikkeld door het Sociaal team in nauwe samenwerking met partners als de scholen, huisartsen, WIL en Lekstede.

Consulenten aangepast sporten

Sport en bewegen spelen een belangrijke sociale en preventieve rol voor inwoners met een beperking. Mede door onbekendheid bij de (mogelijke) aanbieders en de doelgroep is het aanbod voor deze doelgroep beperkt. Door het aanstellen van een consulent kunnen de huidige drempels worden verlaagd of zelfs weggenomen. De consulent brengt vraag en aanbod bij elkaar en begeleidt sportaanbieders bij het opstellen van nieuw aanbod voor inwoners met een beperking. Daarnaast zorgt de consulent voor regionale afstemming.

Huisvestingsfonds sociaal-culturele verenigingen

In de periode 2016-2018 stelt de gemeente een fonds in dat het voor startende ondernemers en organisaties gemakkelijker maakt zich in het centrum te vestigen. De ideeën hierover worden verzameld en in breder verband uitgewerkt met betrokken partijen.

Inzet/opleiding rolmodellen

Er is steeds meer bekend over de rol van leefstijl in het ontstaan en beïnvloeden van veel (chronische) aandoeningen. Preventie van ongezond leefstijlgedrag en het bevorderen van gezond gedrag is daarmee meer dan ooit een relevant thema. Niet alleen vanuit het perspectief van ziektelast, maar ook vanuit het perspectief van zorggebruik en -kosten. Het veranderen van gedrag is een complex proces waarbij veel verschillende factoren een rol spelen, zoals kennis, motivatie, intentie en eigen-effectiviteit.
Rolmodellen kunnen een sleutelrol vervullen als het gaat om geestelijke gezondheid, activering en in de preventie van ongezond leefstijlgedrag. Ook volwassenen kunnen vaak een eigen rolmodel aanwijzen. Iemand die hen geïnspireerd heeft, een nieuw perspectief geboden of een voorbeeld heeft gegeven van gedrag dat zij zelf willen veranderen. Daarnaast kan een rolmodel ervaringsdeskundig zijn en daardoor anderen helpen die een vergelijkbaar proces doormaken.
Als het project geslaagd is zijn er in 2018 diverse rolmodellen ontwikkeld en voorhanden.

Jobcoach (platform werk naar werk)

Gemeente Vianen vindt het belangrijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor het creëren van garantiebanen en wil bovendien:
• fungeren als voorbeeld richting andere werkgevers in Vianen
• een beter maatschappelijk klimaat creëren
• een gezonde dynamisch werkomgeving vormgeven.

Het project Jobcoach is een proef om mensen die vanwege een beperking niet actief in de maatschappij kunnen deelnemen gelegenheid te geven binnen de gemeentelijke organisatie werkervaring op te doen. In een baan of een werkervaringsplaats. Doel is om hen naar een vorm van regulier werk of arbeidsmatige dagbesteding te begeleiden.

Maatschappelijke rol sportverenigingen

Mede door de decentralisaties in het sociaal domein is de preventieve rol van de gemeente groter geworden. Ook sportverenigingen kunnen een preventieve rol spelen en daarnaast een nuttige tijdsbesteding bieden voor inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
Met deze investering worden sportverenigingen voorbereid en begeleid bij het invullen van hun vernieuwde rol. Er ontstaan nieuwe (werk)plekken voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en preventieve activiteiten, zoals valpreventie voor ouderen, kunnen dichtbij worden aangeboden door lokale organisaties. Sportverenigingen worden bovendien organisatorisch en financieel sterker door uitbreiding van taken.

Sport heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als middel voor het oplossen van allerlei (zorg)vraagstukken. Mede door de decentralisaties is de rol van de gemeente hierin alleen maar groter geworden. De koppeling sport en gezondheid/hulpverlening is er in Vianen nog nauwelijks. Door deze stimulans gaan wij dit lijntje steeds steviger maken.

Ondersteunen van functioneel digibeten

De digitalisering in (semi-)overheidsinstellingen neemt toe. Van de inwoners wordt verwacht dat zij digitaal met - in elk geval -  de overheid communiceren. Inwoners die niet met computers of computerprogrammatuur kunnen omgaan, kunnen in de jaren 2016 tot en met 2018 via de gemeente training en begeleiding krijgen in  computergebruik. Zo worden zij digisterker.

Participatie-ambassadeurs

Om de participatiesamenleving in Vianen een extra impuls te geven zijn mensen nodig die midden in de samenleving staan en die enthousiast zijn om “het omzien naar elkaar” handen en voeten te geven. We noemen ze de “Participatie-ambassadeurs”: mensen die oog hebben voor de buurt, jongeren weten te bereiken, oog hebben voor mensen die eenzaam zijn, die moeilijk aan het werk komen, die hulp bij  huishoudelijke taken kunnen gebruiken, et cetera. Wat een participatie-ambassadeur exact doet hangt af van wat hij/zij kan én wil. De een is goed in het adviseren van buurtbewoners, de ander wil juist zelf actief mensen helpen.
Zo werken wij samen aan een samenleving waarin mensen elkaar kennen en betrokken zijn.

“Vianen Dichtbij” is er voor de inwoners van gemeente Vianen. Vanaf 12 april a.s. komt de gemeente naar de mensen toe voor al hun vragen en meldingen over woon- en leefomgeving, zorg, burgerzaken en werk.
Medewerkers van de gemeente gaan graag in gesprek om te helpen. Het gaat hierbij om praktische vragen over bijvoorbeeld wat het sociaal team kan doen, of over meldingen over de openbare ruimte. Of over de gemeentelijke fusie. De medewerkers helpen direct of zorgen voor het in contact brengen met iemand die verder kan helpen.

De gemeente Vianen wil dicht bij de inwoners staan en verbinden. De inwoners geven aan behoefte te hebben aan een contactpunt en vraagbaak in de wijk. Om deze reden wordt gestart met deze pilot “Vianen Dichtbij”.  Het hoofddoel is het contact tussen inwoners en gemeente laagdrempeliger en makkelijker maken. In het project worden bewoners indien nodig aan de juiste persoon binnen de gemeente gekoppeld. Enthousiaste inwoners kunnen vervolgens gaan fungeren als participatieambassadeur in de wijk. Vianen Dichtbij valt onder het project ‘participatieambassadeurs’ uit het programma Sociaal Domein. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de participatiesamenleving in Vianen.

Waar Wanneer Hoe laat
Winkeltje van Everdingen 1e donderdag van de maand 16.00-18.00 uur
Bewonersorganisatie Monnikenhof 2e donderdag van de maand 16.00-18.00 uur
Stadhuis Vianen 3e woensdag van de maand 14.00-16.00 uur

Bredeschoolcoördinator

De bredeschoolcoördinator zorgt voor afstemming en een soepele samenwerking tussen de verschillende partijen in de Brede school. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en worden de activiteiten naar een hoger niveau getild. De coördinator draagt een belangrijk steentje bij in de doelstelling om De Prenter het (sociaal) middelpunt van de Vijfheerenlanden te laten zijn. Naast de partijen in de brede school profiteren met name de bewoners van De Hagen hier van.

Home Start

Home-Start is een landelijk programma waarbij vrijwilligers opvoedondersteuning verlenen aan gezinnen met een hulpvraag. Home-Start wordt inmiddels in 130 gemeenten aangeboden.
Het programma wil voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Verder streeft het programma naar het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van de sociale relaties van ouders. Het programma is op basis van wetenschappelijk onderzoek bewezen effectief.

”Welzijn op recept”

Uit onderzoek blijkt dat de helft van mensen met psychosociale klachten meer baat heeft bij het ondernemen van activiteiten dan bij psychologische zorg of pillen. Het project ‘Welzijn op recept’ helpt hierbij door gerichte verwijzing vanuit zorg naar welzijn mogelijk te maken. Denk daarbij aan creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan.

Inzet ervaringsdeskundigen en oudergroepen (bv Autisme café)

Het inzetten van ervaringsdeskundigen en specifieke oudergroepen is onderdeel van preventie en ondersteuning. Ouders komen met elkaar in contact, wisselen ervaringen en tips uit  en ontmoeten elkaar op groepsgerichte voorlichtingsavonden. Zo ontstaat een ondersteuningsnetwerk tussen ouders.

Preventieve inzet bij (v)echtscheidingen (KIES)

Circa de helft van kinderen die jeugdhulp krijgen heeft te maken met vechtscheidingen. De gemeente wil met het KIES-project (Kind In Echtscheiding Situatie) preventieve trainingen geven en deze combineren met bemiddeling en voorlichting. Deelname aan een KIES-training helpt kinderen die problemen hebben met de scheiding van hun ouders.
In de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut is KIES erkend als effectief en goed onderbouwd. Belangrijke resultaten zijn dat kinderen van acht tot twaalf jaar die aan KIES hebben meegedaan minder probleemgedrag vertonen, meer sociaal gedrag laten zien en minder problemen hebben met leeftijdsgenoten dan kinderen uit de controlegroep.

Ouders voor Elkaar

In 2018 is in Vianen een nieuw project gestart dat een steuntje in de rug biedt voor gescheiden ouders: “Ouders voor Elkaar”. Ouders voor Elkaar is een maatjesproject waarbij gescheiden ouders elkaar ondersteunen.

Het idee in het kort: een -al wat langer- gescheiden ouder wordt gekoppeld aan een ouder die in scheiding ligt of de scheiding korter (of langer) geleden heeft meegemaakt en hier nog onvoldoende rust in ervaart.  Wanneer een echtscheiding je leven treft kan dit alles flink aan het schudden brengen. Je krijgt zelf veel voor je kiezen en moet tegelijkertijd je kinderen opvangen en ondersteunen. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee!

Contact hebben met iemand die de situatie kent, zelf doorleefd heeft en begrijpt, kan helpen!
Een steuntje in de rug bij; dingen van je af praten, praktische zaken, herkenning vinden bij de ander wat betreft emoties, advies vragen ten aanzien van situaties, kwesties rondom de kinderen doorspreken of gewoon even je gal spuien.

Er is inmiddels een enthousiaste groep vrijwilligers die allemaal gekoppeld zijn aan een maatje. Voor meer informatie en bij interesse in het project  zowel voor nieuwe vrijwilligers als mensen die willen deelnemen aan het project, zie www.oudersvoorelkaar.nl.

Rolstoelbus

De Stichting Welzijn Vianen onderzoekt de mogelijkheden en kosten van het aanschaffen van een rolstoelbus naast de bestaande (personen)plusbus voor inwoners van de gemeente Vianen. Daarmee kan het aanbod van collectief vervoer voor rolstoelhouders worden uitgebreid. Onderzocht wordt of het ook mogelijk is de bus in te zetten voor vervoer van klanten naar dagbesteding.

Verminderen van eenzaamheid

Eenzaamheid vormt volgens onderzoek van de GGD regio Utrecht een probleem onder met name ouderen en migranten. Daarom herintroduceert de gemeente het preventief huisbezoek aan alle ouderen in Vianen die niet in beeld zijn bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties van Wel Thuis Vianen.

Voorlees Express

De Voorlees Express stelt de ouders van zo’n twintig gezinnen per jaar in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren en de taalomgeving thuis te verrijken. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen tussen 2 en 8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel en geeft de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. Daarnaast versterkt de Voorlees Express de band tussen school en ouders, door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.