Blijverslening

Woont u in een koopwoning en wilt u deze aanpassen zodat u er langer in kunt blijven wonen of omdat dit vanwege een zorgvraag nodig is? En heeft u hiervoor extra financiering nodig? U kunt dan een blijverslening aanvragen. Met de blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning, waardoor u of een gezinslid langer (zelfstandig) thuis kan blijven wonen. Deze financiering wordt verstrekt door de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland), in opdracht van de gemeente Vianen. De SVn is een financiële instelling, vergelijkbaar met een bank.

Blijverslening voor huurwoningen

Ook voor (een deel van) de huurwoningen in onze gemeente is de blijverslening beschikbaar. Woont u in een huurwoning informeer dan eerst bij uw verhuurder of deze in kan stemmen met aanpassing van uw woning. De verhuurder geeft u dan een verhuurdersverklaring waarin de toestemming voor het aanbrengen van woningaanpassingen is geregeld. Met deze verhuurdersverklaring kunt u als huurder bij de gemeente de financiering aanvragen.

Betaling

Als de financiering is geregeld geeft u zelf opdracht de werkzaamheden uit te betalen. De werkzaamheden worden daarna betaald uit het bouwkrediet van de financiering. Voorschieten is niet nodig.

Leningsvorm

U kunt een consumptieve of een hypothecaire blijverslening aanvragen. Welke is afhankelijk van uw leeftijd, het bedrag van de lening, een koop- of een huurwoning en waarvoor de lening wordt aangevraagd (zorgvraag of het levensloopbestendig maken van de woning). De indelingsmogelijkheid is kort samengevat in onderstaande tabel:

Meer informatie over de lening vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Het traject van de gemeentelijke duurzaamheidslening bestaat uit een aantal stappen.

1. Aanvragen lening

a. Beoordeling aanvraag door gemeente
U dient de aanvraag digitaal in bij de gemeente. De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de verordening en of het budget in het fonds toereikend is. Als uw aanvraag voldoet, ontvangt u een beschikking met daarbij het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan.

b. Beoordeling kredietwaardigheid en verstrekken lening door SVn
Het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan vult u in en stuurt u samen met de gevraagde stukken naar SVn. SVn regelt de financiële afhandeling van uw aanvraag. De SVn voert een krediettoets uit. Als de toets positief is ontvangt u een offerte voor de lening. Deze ondertekent u en stuurt u terug naar SVn. Als alle papieren in orde zijn komt het leningbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. Vanaf dat moment start u met betalen van het afgesproken maandbedrag voor rente en aflossing.

2. Uitvoeren werkzaamheden

U laat de werkzaamheden uitvoeren of u voert de werkzaamheden zelf uit.

3. Declareren kosten en betalen facturen

Van de SVn ontvangt u declaratieformulieren voor het declareren van de rekeningen. De facturen samen met de declaratieformulieren stuurt u naar de gemeente Vianen. De gemeente accordeert de rekeningen en geeft dat door aan de SVn. De SVn betaalt uit uw bouwkrediet de rekeningen rechtstreeks aan de betreffende bedrijven. U hoeft de rekening dus niet zelf te betalen. Na afronden van de werkzaamheden wordt het bouwkrediet afgesloten.

Ik wil de Blijverslening aanvragen

Meesturen

Bij het indienen van uw aanvraag worden de volgende gegevens gevraagd. Zorg dat u ze bij de hand heeft en zo nodig digitaal beschikbaar heeft.

  • Uw gegevens: u logt in met uw DigiD
  • Bij een koopwoning: kopie eigendomspapieren van uw woning of een uittreksel van het Kadaster waaruit blijkt dat u de eigenaar bent.
  • Bij een huurwoning: de verhuurdersverklaring waarin de verhuurder toestemming geeft.
  • Overzicht van de werkzaamheden, de kosten en de financiering (o.a. eventuele andere subsidies en inbreng eigen middelen) en de hoogte van de gevraagde lening.
  • Kopie van de getekende offerte van de uitvoerder/aannemer. Als u de werkzaamheden (deels) zelf uitvoert een getekende kopie van de offerte van de benodigde materialen.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen.