Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In de regio Utrecht bevinden zich tientallen bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, verwerken en distribueren. Het gaat onder meer om chemische fabrieken, tankstations, ijsbanen en opslag van vuurwerk. Als bij zo’n bedrijf een ongeval plaatsvindt, kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarom noemen we dit risicobedrijven.

Risicobedrijven moeten aan strenge veiligheidsregels voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet in een gebied staan waar veel mensen wonen of werken. Dus niet in een woonwijk, bij een ziekenhuis of een school.

Alle risicobedrijven vallen onder de Bevi-wetgeving. Daarmee worden de risico’s beperkt, door middel van vergunningverlening en bestemmingsplannen. Voor bedrijven die met meerdere gevaarlijke stoffen werken, geldt nog extra regelgeving: het BRZO. Hierin is ook de controle op naleving van de regels geregeld. Er zijn drie overheden betrokken bij het toezicht op deze bedrijven: de VRU, de inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de provincie. Overtredingen van de regels worden bestraft.

Ongeval met gevaarlijke stoffen

Wat kunt u doen?

  • Zorg voor uw eigen veiligheid. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet eventueel uw ventilatie uit. Doe dit ook als u in de auto zit. Volg altijd de aanwijzingen van de overheid en hulpverleners op.
  • Beoordeel de situatie. Gevaarlijke stoffen kunt u soms herkennen aan de kleur van de lucht of aan een afwijkende geur, zoals de geur van rotte eieren.
  • Zorg ervoor dat ook andere mensen naar binnen gaan. Als u iemand wilt helpen, doe dat dan niet in de open lucht, maar neem diegene mee naar binnen. Blijf binnen tot u zeker weet dat het weer veilig is.
  • Als u in een giftige (rook)wolk terecht komt, vlucht dan dwars op de wind, met een (natte) doek voor neus en mond. Een giftige wolk heeft meestal de vorm van een sigaar.

  • Giftige stoffen kunnen gevolgen voor de gezondheid hebben. Klachten zoals lusteloosheid, irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen of misselijkheid  kunnen duiden op contact met een giftige stof. Maar niet alle effecten zijn altijd direct merkbaar.

Wat doen de VRU en andere instanties?

Naast het voorkomen van ongevallen heeft de overheid ook een rol als er wel een ongeval gebeurt.  De VRU waarschuwt de bevolking als dat nodig is. Dit gebeurt met de sirene, NLAlert of Twitter. Ook voert de VRU de eerste metingen uit bij een ongeval. De VRU heeft speciale expertise en uitrusting voor het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Als er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is het belangrijk dat mensen en de omgeving goed ontsmet worden. De brandweer en Defensie hebben hiervoor speciale ontsmettingseenheden.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inventariseren van de milieugevolgen. Zij overleggen ook met gespecialiseerde bedrijven die de besmette objecten opruimen.

Meer informatie

Op www.risicokaart.nl vindt u de risico's in uw omgeving. Veel risicobedrijven staan hier ook op aangegeven, maar niet allemaal. Informeer daarvoor bij uw gemeente. Als u nog vragen heeft, kunt natuurlijk ook contact met de VRU opnemen.

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Wilt u buiten deze route deze gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.
De Omgevingsdienst regio Utrecht voert deze taak voor ons uit.

U kunt uw aanvraag voor ontheffing rechtstreeks indienen bij de Omgevingsdienst door te klikken op de betreffende gemeente via het digitale loket op de website http://www.odru.nl/digitaal-loket/. Voor het indienen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.

De aangewezen route vindt u op kaart op de website van de Omgevingsdienst http://www.odru.nl/vergunningen-meldingen/ Op de weg is deze route aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14).

Wilt u de regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen nalezen, kijk dan op Overheid.nl (http://wetten.overheid.nl/BWBR0010054/2017-08-01). Het overzicht van de routeplichtige stoffen vindt u in bijlage 2, hoofdstuk II, artikel 4, tabel 1.