Woning zoeken met urgentie

Met spoed op zoek naar een huurwoning?

Dan is een urgentie misschien een hulpmiddel. Er moet dan sprake zijn van noodzaak om op heel korte termijn te verhuizen. U kunt urgentie aanvragen bij de gemeente waar u woont. De voorwaarden voor een urgentie zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2017, gemeente Vianen (hierna de verordening genoemd).

Voorrang

Een urgentieaanvraag kan worden toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Wordt de urgentie toegekend dan wordt aan uw inschrijving in WoningNet de toegekende urgentie gekoppeld. Als u vervolgens reageert op een huurwoning in WoningNet houdt het systeem bij de volgordebepaling rekening met deze urgentie. Mensen met een urgentie krijgen voorrang bij de toewijzing.

Aan de urgentie zijn voorwaarden verbonden

Om in aanmerking te komen voor urgentie moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een aantal algemene voorwaarden zijn:

 • U staat geregistreerd als woningzoekende bij WoningNet;
 • U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente Vianen en woont ook daadwerkelijk in de gemeente Vianen;
 • U beschikt(e) over zelfstandige woonruimte;
 • De noodzaak tot snel verhuizen is ontstaan buiten eigen schuld en was niet te voorzien;
 • U heeft aantoonbaar eerst zelf geprobeerd een oplossing te vinden;
 • U bent niet in staat zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen;
 • Het inkomen is niet hoger dan € 47.074,00.

Daarnaast gelden er nog specifieke voorwaarden, afhankelijk van de betreffende indicatie (zie hierna). U kunt de voorwaarden nalezen in paragraaf 2.5 van de verordening.

Er zijn verschillende urgentie-indicaties

Urgentie op grond van sociale indicatie

 • Een relatie-beëindiging waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken en daardoor dakloos worden. Als één van beide ex-partners een woning heeft/houdt wordt er geen urgentie meer verstrekt. Er wordt ook maar aan één van de partners urgentie verstrekt.
 • Het niet kunnen betalen van de woonlasten in verband met financiële problemen, naar aanleiding waarvan een woonkostentoeslag van de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is toegekend met daaraan gekoppeld een verhuisplicht. De financiële problemen mogen niet direct het gevolg zijn van een relatiebeëindiging. Degene die urgentie aanvraagt moet de zorg hebben over een of meer minderjarige kinderen.
 • Het buiten eigen schuld of toedoen moeten verlaten van woonruimte als gevolg van een gerechtelijk (niet zijnde echtscheidings)vonnis.
 • Een calamiteit zoals brand of overstroming.

Urgentie op grond van medische indicatie

 • U vraagt urgentie op grond van een medische indicatie aan, indien er fysieke en/of psychische problemen zijn gerelateerd aan de woonsituatie. Op grond van de verordening vraagt de gemeente, bij een verzoek om op medische gronden met voorrang te verhuizen, een medische keuring aan.
 • Bij een WMO-indicatie tot verhuizing, met een spoedeisend karakter.

Urgentie op grond van een mantelzorg indicatie

Als er sprake is van mantelzorg en de mantelzorggever en de mantelzorgontvanger wonen ver van elkaar af kan verhuizing noodzakelijk zijn. Als de noodzaak groot is kunt u hiervoor urgentie aanvragen. Het maakt daarbij niet uit wie van de twee zou moeten verhuizen, de gever of de ontvanger.
Ook aan deze urgentie zijn voorwaarden verbonden, waarbij de belangrijkste zijn:

 • De huidige reisafstand is meer dan vijf kilometer en wordt na verhuizing minder dan vijf kilometer
 • Er is sprake van langdurige zorg (minimaal acht uur per week , verdeeld over minimaal vier dagen in de week).
 • De mantelzorg moet aangetoond worden via een mantelzorgverklaring/-advies van de gemeente waar de mantelzorgontvanger nu woont. In deze verklaring/advies moet worden aangegeven waar de zorg uit bestaat, hoe vaak deze wordt gegeven, de zorg moet nog langdurig nodig zijn. De gemeente bepaald wie dit advies mag opstellen.

Uitsluitend bij een positief advies en voldoen aan de overige voorwaarden kan een urgentie afgegeven worden.

Overige urgenties

Naast de bovengenoemde urgenties die u zelf kunt aanvragen, zijn er nog een aantal urgenties die aangevraagd worden door de verhuurder (bij sloop en grootschalige renovatie) of door de instelling waar een persoon verblijft die zelfstandig kan gaan wonen (vergunninghouders, mensen in een Blijf van mijn Lijf Huis of de maatschappelijke opvang).

Hoe vraag ik urgentie aan?

Kansgesprek en aanvragen

Het kansgesprek, waarin samen met u gekeken wordt of u mogelijk in aanmerking komt voor een urgentie, is vervangen door het digitaal aanvraagformulier. Door de vragen in dit portaal te doorlopen krijgt u al een goede indruk of u in aanmerking kunt komen voor een urgentie. Daarna kunt u eenvoudig een urgentieaanvraag indienen. Aan het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verbonden, die u bij de indiening van de aanvraag direct kunt betalen.

Heeft u geen beschikking over internet, dan kunt u een afspraak maken voor een (telefonisch) kansgesprek met de medewerker Huisvesting, via telefoonnummer (0347) 369 911. Dat kan op dinsdag, woensdag en donderdag.

Benodigde gegevens

Bij het indienen van uw aanvraag worden de volgende gegevens gevraagd. Zorg dat u ze bij de hand heeft en zo nodig digitaal beschikbaar heeft.

 • Uw gegevens: u logt in met uw DigiD.
 • Uw inschrijfnummer bij WoningNet Regio Utrecht.
 • Uw inkomen: een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst (verplicht).
 • Afhankelijk van de reden van uw aanvraag:
  - Mantelzorgverklaring (als de mantelzorgontvanger niet in Vianen woont);
  - Financiële gegevens (bij een financiële indicatie);
  - Bewijsstukken bij relatieverbreking.
 • Optioneel: overige bewijsstukken waarvan u zelf van mening bent dat deze bijdragen aan een goede beoordeling van uw situatie.

Ik wil een urgentie aanvragen

Woning zoeken met urgentieverklaring

Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale of lokale woningaanbod, zoals dat geadverteerd wordt op WoningNet Regio Utrecht. Op grond van de verordening kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden aan de urgentie. Voorwaarden betreffen het type woning waarop u kunt reageren en of deze lokaal of regionaal gebruikt kan worden. In principe gaat het altijd om een appartement vanaf de eerste verdieping. De urgentie is zes maanden geldig. U moet zelf in die periode reageren op een woning op WoningNet. Na de zes maanden vervalt de urgentie automatisch.

Wanneer krijg ik geen urgentie?

 • Bij problemen met kamerbewoning of inwoning
 • Overlast van buren of burenruzies
 • Gebrek aan woonruimte, bijvoorbeeld kamertekort na gezinsuitbreiding
 • Grote woon-werk afstand
 • Gebrekkige woonruimte en huurgeschillen

Wetgeving

In paragraaf 2.5 van de huisvestingsverordening zijn de precieze voorwaarden voor urgentieverlening terug te vinden.

Kosten

Omschrijving Prijs in €
Aanvraag sociale urgentie 123,00
Aanvraag medische urgentie 368,80
Aanvraag mantelzorgurgentie 123,00

Let op: U betaalt deze kosten vooraf. Als de aanvraag wordt afgewezen, krijgt u het geld niet terug. Deze onkosten zijn voor het onderzoek dat de gemeente doet voor de urgentie. Voor een medische urgentie is een onafhankelijk onderzoek van een arts nodig. Daarom zijn die kosten hoger.