Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Vianen heeft sinds 1 september 2017 één Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

De ASD is voortgekomen uit de voormalige Multiculturele Raad Vianen, het Wmo-Beraad en Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB).

Integrale blik

De voormalige adviesraden bleken op veel thema’s raakvlakken met elkaar te hebben. Daarom is er nu één Adviesraad Sociaal Domein opgericht die daarvoor in de plaats komt. Deze Adviesraad Sociaal Domein adviseert vanuit een gezamenlijke blik op thema’s als armoede, dagbesteding, jeugdhulp, onderwijs en ondersteuning.

Taken

De gemeente Vianen hecht veel waarde aan de kennis en ervaring van de Viaanse inwoners. De ASD geeft aan wat er onder de Viaanse inwoners speelt. De ASD adviseert het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over het beleid en de uitvoering. Ze zijn alert op ontwikkelingen en knelpunten. De leden adviseren over verschillende onderwerpen die spelen binnen het Sociaal Domein zoals Wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn, werk en inkomen en jeugd.

De leden van de ASD adviseren vanuit hun eigen achtergrond als ervaringsdeskundige, belangenbehartigers en hun inhoudelijke deskundigheid. Zo komen duurzame veranderingen tot stand in samenwerking met de mensen om wie het gaat.