Het Servicecentrum Sociaal Domein

Hulpvraag

De gemeente Vianen vindt het belangrijk dat alle inwoners zichzelf kunnen redden en meedoen in de samenleving.  Om uiteenlopende redenen lukt dat niet altijd. Voor korte of langere tijd, of soms voor altijd. Zorg en ondersteuning kunnen dan nodig zijn. Uit de eigen omgeving of door een hulporganisatie. De gemeente helpt inwoners op weg om de juiste hulp te vinden. De hulpvraag kan tijdelijk, langdurig of permanent zijn. Er kan sprake zijn van een enkel probleem of van meerdere problemen. In alle gevallen kunt u de gemeente vragen op welke wijze u zorg of ondersteuning kunt krijgen.

Welke vragen?

Heeft u vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdhulpverlening (ook voor verlengingen van uw indicatie), schulden, begeleiding, opvoeding, AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/ Wlz (Wet langdurige zorg), dagbesteding, zorgen over een naaste, buren et cetera? Bel dan naar de gemeente. Hoort uw vraag bij het Servicecentrum Sociaal Domein, dan neemt een medewerker Servicecentrum Sociaal Domein binnen vijf werkdagen contact met u op voor een huisbezoek.

Servicecentrum Sociaal Domein

Het Servicecentrum Sociaal Domein is een team van professionals dat o.a. bestaat uit medewerkers van:

  • Sociaal Loket
  • Stichting MEE
  • Vivenz maatschappelijk werk
  • medewerkers jeugdhulp
  • Rivas thuiszorg
  • Stichting Welzijn Vianen
  • Gemeente Vianen

Eén van de leden van dit team gaat op bezoek.

Hoe werkt het Servicecentrum Sociaal Domein?

Een inwoner heeft de gemeente Vianen benaderd met een vraag op het gebied van zorg en welzijn. Het kan ook zijn dat deze vraag binnen is gekomen langs een andere weg. Iemand van het Servicecentrum Sociaal Domein neemt binnen 5 werkdagen contact op om een afspraak bij de aanvrager thuis te maken. De aanvrager kan een bekende vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn om te helpen.

Huisbezoek

Als u meerdere hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn heeft, komt een medewerker van het Servicecentrum Sociaal Domein bij u op huisbezoek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek kunt u een folder aanvragen waarin wij uitleggen wat u van het gesprek kunt verwachten. Tijdens dit huisbezoek probeert de medewerker Servicecentrum Sociaal Domein helder te krijgen wat uw persoonlijke situatie precies is, welke hulpvragen u heeft, wat u zelf en uw omgeving daaraan zou kunnen doen en wat er nodig is om verder te kunnen. De medewerker Servicecentrum Sociaal Domein zal dit samen met u onderzoeken. We kijken niet eerst naar aanwezig standaardaanbod, maar zoeken samen met u naar passende oplossingen in uw situatie. Dat biedt nieuwe kansen.

Cliëntondersteuning

Als u het prettig vindt, kunt u bij uw gesprek met het Servicecentrum Sociaal Domein iemand uit uw omgeving meenemen. Bijvoorbeeld omdat u het lastig vindt om goed te vertellen wat uw vraag precies is. U kunt een familielid, een vriend of een buurvrouw meenemen. Wilt u iemand meenemen maar is er niemand beschikbaar? Dan kan een cliëntondersteuner met u meegaan naar dit gesprek. Over cliëntondersteuning is een apart informatieblad beschikbaar. Aan de hulp van een cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden.

Privacy

Alles wat u bespreekt met het Servicecentrum Sociaal Domein is vertrouwelijk. Indien er informatie opgevraagd moet worden bij hulpverleners, overlegt een medewerker van het Servicecentrum Sociaal Domein dit altijd met u en wordt dit vastgelegd door middel van een toestemmingsformulier.

Hoe is het Servicecentrum Sociaal Domein bereikbaar?