Privacy zorg

Uw gegevens in het sociaal domein

De gemeente en partijen met wie de gemeente samenwerkt, verzamelen gegevens van u. We wisselen deze gegevens uit met verschillende personen, instellingen en instanties. Op deze pagina zetten we voor u de belangrijkste informatie hierover op een rij.
Het is belangrijk dat u de gemeente kunt vertrouwen als verantwoordelijke voor uw gegevens. Dit betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. Dit is in de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld.

Noodzakelijke gegevens

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, ondersteuning of schuldhulpverlening hebben wij gegevens van u nodig. Dit geldt ook als u een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of een parkeervergunning voor gehandicapten. Deze gegevens verzamelen en registreren wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp te geven.
We bewaren die gegevens zorgvuldig. Ook kunnen wij gegevens van u vastleggen en uitwisselen omdat u bepaalde regels heeft overtreden of wij daarvan een redelijk vermoeden hebben. Of omdat wij verantwoordelijk zijn voor een dwangaanpak. Bijvoorbeeld bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod, het handhaven van de openbare orde (wijkveiligheid) of als de gemeente optreedt bij verdenking van fraude. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt. Maar uw betrokkenheid is dan anders. In alle gevallen behoudt u uw zogenaamde ‘privacyrechten’.

Privacyrechten

U kunt altijd een beroep doen op de volgende privacyrechten:

Recht op informatie, inzage en afschrift

U kunt de gemeente vragen of er gegevens van u zijn verwerkt in een dossier. U kunt zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een afschrift ontvangen. Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens zijn gedeeld. Als het om gegevens van werk en inkomen gaat, kan het verstandig zijn hiervoor een aanvraag in te dienen bij het Inlichtingenbureau. Dit is een landelijke instantie die aan gemeenten in Nederland gegevens over u kan verstrekken als dit voor de uitoefening van bepaalde wettelijke taken nodig is. Een formulier om een schriftelijk verzoek in te dienen is te vinden via www.inlichtingenbureau.nl. Als er ook gegevens van anderen in uw dossier staan, dan kan het zijn dat wij in hun belang die gegevens niet aan u laten zien.

Recht van aanpassing, aanvulling, afscherming of verwijdering van de gegevens

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen.
Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens (met name behandelgegevens) afschermen, zodat  (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien.

Verder geldt bij de afhandeling van bovengenoemde aanvragen het volgende

  • U moet een schriftelijk verzoek indienen (kan ook per e-mail).
  • U moet een legitimatiebewijs laten zien.
  • Uw verzoek moeten we binnen vier weken afhandelen. Het kan zijn dat we u hiervoor legeskosten in rekening brengen.
  • U kunt het verzoek het beste indienen bij het onderdeel van de gemeente dat de gegevens verwerkt waar uw verzoek in het bijzonder op gericht is. Neem hiervoor contact op met de persoon waarmee u binnen de gemeente contact heeft gehad of bel het algemeen nummer van de gemeente. U wordt dan met de juiste persoon doorverbonden.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Klacht indienen

Ook kunt u een klacht indienen. De klacht kunt u richten aan het team Juridische Zaken.

Hoe wij aan uw gegevens komen

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen. Ook over voormalig werkzoekenden of onderhoudsplichtigen kunnen we informatie verzamelen uit de beschikbare systemen.
Als wij gegevens over uw gezondheid nodig hebben voor een hulpvraag, dan bespreken we dit vooraf met u. Voor medische gegevens van behandelaars hebben we een getekende verklaring van u nodig. Voor u moet altijd helder zijn waarvoor die gegevens nodig zijn. Dat leggen wij dan duidelijk aan u uit. Dit zorgt ervoor dat u een goede afweging kunt maken over het aanbod van hulp of dienstverlening.

Delen van uw gegevens

Bepaalde gegevens van u delen wij met anderen. Bijvoorbeeld omdat er meerdere instellingen betrokken zijn bij de uitvoering van een ondersteuningsplan dat met u is opgesteld. Ook dan geldt dat wij dit van tevoren goed met u doorspreken voor uw medewerking (en uw toestemming). Ook komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (direct) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling, in het kader van jeugdbescherming en bij opsporing van fraude.