Persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugd

Zorg of begeleiding inkopen 

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u ondersteuning of zorg kunt inkopen. Een PGB is een alternatief voor zorg in natura (ZIN), waarbij de gemeente de zorg rechtstreeks aan de zorgverlener vergoedt en waarbij u zorg krijgt van een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. Wanneer zorg in natura niet of onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van de gestelde doelen, kan gekozen worden voor zorg of ondersteuning via een PGB.

Het PGB wordt verstrekt door de gemeente aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen naar aanleiding van een hulpvraag. Als u zorg inkoopt via een PGB, bent u opdrachtgever of werkgever. U sluit daarvoor zelf contracten af.

Het PGB voor jeugd is voor kinderen die een individuele voorziening nodig hebben, bijvoorbeeld:
• persoonlijke verzorging
• begeleiding individueel
• kortdurend verblijf

Hoe vraagt u hulp aan?

U kunt met uw hulpvraag terecht bij de gemeente, telefonisch via 0800 5016, via de mail sociaalteam@vianen.nl of op het Stadhuis. Een lid van het Servicecentrum Sociaal Domein komt vervolgens bij u op huisbezoek om te bespreken wat uw vraag is en samen met u na te gaan hoe invulling kan worden gegeven aan uw hulpvraag. Wanneer een PGB in uw situatie het meest passend is, wordt u hierover tijdens dit gesprek geïnformeerd. Wilt u vervolgens een PGB aanvragen dan dient u een PGB-plan in. Hierin schrijft u hoe u aan de voorwaarden voor een PGB voldoet en hoeveel hulp uw kind nodig heeft. Ook voegt u een begroting bij.

Welke voorwaarden zijn aan het pgb verbonden?

Om voor een PGB in aanmerking te komen, moet u
• motiveren waarom u voor uw kind een PGB wenst
• aantonen waarom zorg in natura niet geschikt is
• in staat zijn de aan het PGB verbonden taken verantwoord uit te (laten) voeren
• aantonen dat de voorziening van goede kwaliteit is: veilig, doeltreffend en cliëntgericht is

Verdere regels en voorwaarden met betrekking tot het PGB zijn te vinden in de verordening, het besluit en de beleidsregels zorg voor jeugd (zie verwijzing onderaan deze pagina).

 

Tip

Belangenvereniging Per Saldo heeft een PGB-test voor cliënten ontwikkeld. Als u de zelftest op internet invult krijgt u aan de hand van een aantal vragen inzicht in de vaardigheden die nodig zijn voor het beheren van een PGB en de mate waarin u over deze vaardigheden beschikken (www.pgb-test.nl).

Het pgb is toegekend, hoe gaat het verder?

1. U sluit een zorgcontract af met zorgverleners/leveranciers
2. U stuurt de zorgovereenkomst/contract op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
3. U dient declaraties in bij de SVB. Dit kan op basis van een factuur, declaratie of vast maandloon
4. De SVB betaalt de zorgverlener
5. De SVB verzorgt het budgetoverzicht zodat de cliënt en de gemeenten op ieder moment inzicht hebben in de uitgaven en het resterende budget

Kijk ook bij