Veranderingen in de zorg

Jeugdhulp

De gemeente Vianen is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning die ouders, verzorgers en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. Uitgangspunt is dat alle kinderen veilig en gezond opgroeien. Ouders en verzorgers leveren  hiervoor de belangrijkste bijdrage. Wanneer kinderen extra zorg, ondersteuning of bescherming nodig hebben, kunnen ze op de gemeente rekenen.

Zorg (van Awbz naar Wmo)

De ondersteuning en begeleiding van mensen die eerst zorg ontvingen uit de Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) valt onder de gemeente. Het gaat om mensen die een beperking hebben, een chronische ziekte, psychische/psychiatrische of sociale problemen. De taken worden ondergebracht in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In deze wet wordt het mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Doel van de ondersteuning is de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Indien nodig zorgt de gemeente voor de mogelijkheid van opvang. Voor de medische ondersteuning, verpleging en verzorging kunnen mensen terecht bij de zorgverzekeraars.

Werk

De nieuwe Participatiewet voegt de WWB, Sociale Werkvoorziening en Wajong samen. Dit betekent dat iedereen die werkloos is, een inkomen nodig heeft en in staat is om te werken, onder één en dezelfde regeling is gebracht. Hierdoor worden er vanaf 2015 geen nieuwe mensen meer toegelaten worden tot de Sociale Werkvoorziening en kunnen jonggehandicapten alleen nog Wajong krijgen als zij al vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben, en nooit meer kunnen werken. Voor de mensen die nu al in de Sociale Werkvoorziening werken of een Wajong-uitkering hebben,  blijven deze voorzieningen bestaan. Doel van de Participatiewet is om iedereen mee te laten doen in de samenleving, bij voorkeur door te werken in een reguliere baan.