Persoonsgebonden budget (pgb) voor volwassenen

Alternatief voor Zorg in natura (Zin)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zorg, begeleiding of hulp(middelen) kunt inkopen. U bepaalt zo zelf hoe, door wie en wanneer u wordt geholpen. Het pgb wordt toegekend door de gemeente aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Er zijn pgb’s voor jeugd en voor volwassenen. Als u zorg inkoopt via een pgb, bent u opdrachtgever of werkgever. U sluit daarvoor zelf contracten af, of koopt het hulpmiddel waarvoor u het pgb aanvraagt. Een persoonsgebonden budget is een alternatief voor Zorg in natura (Zin), waarbij de gemeente de zorg rechtstreeks aan de zorgverlener vergoedt en waarbij u zorg krijgt van een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. 

Welke soorten pgb zijn er?

Het pgb voor volwassenen is voor wie  een van de volgende vormen van ondersteuning nodig heeft:

 • ondersteuning bij zelfredzaamheid
 • ondersteuning bij maatschappelijke deelname
 • voor kortdurend verblijf (ter ontlasting van mantelzorg)
 • huishoudelijke ondersteuning
 • hulpmiddelen

Naast deze twee zijn er pgb’s voor volwassenen en kinderen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Omdat deze niet door de gemeente maar respectievelijk vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ) en door het zorgkantoor worden vergoed, laten wij ze hier buiten beschouwing.

Hoe vraagt u een pgb aan?

U meldt uw hulpvraag bij de gemeente. Dat kan telefonisch via 0800 5016, via de mail sociaalteam@vianen.nl of op het Stadhuis. Een lid van het Sociaal Team komt vervolgens bij u op huisbezoek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe u de aanvraag moet indienen.

Welke voorwaarden zijn aan het pgb verbonden?

Om voor een pgb in aanmerking te komen, moet u

 •  in staat zijn de aan het pgb verbonden taken verantwoord uit te (laten) voeren
 • aantonen  waarom u een pgb wilt
 • aantonen dat de voorziening van goede kwaliteit is: veilig, doeltreffend en cliëntgericht is

Tip

Belangenvereniging Per Saldo heeft een pgb-test voor cliënten ontwikkeld. Als u de zelftest op internet invult krijgt u aan de hand van een aantal vragen inzicht in de vaardigheden die nodig zijn voor het beheren van een pgb en de mate waarin u over deze vaardigheden beschikken.

Het pgb is toegekend, hoe gaat het verder?

 1. U sluit een zorgcontract af met zorgverleners/leveranciers
 2. U stuurt de zorgovereenkomst/contract op naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 3. U dient declaraties in bij de SVB. Dit kan op basis van een factuur, declaratie of vast maandloon
 4. De SVB betaalt de zorgverlener
 5. De SVB verzorgt het budgetoverzicht zodat de cliënt en de gemeenten op ieder moment inzicht hebben in de uitgaven en het resterende budget. Aan de keuze voor een pgb zijn voorwaarden verbonden. U ontvangt de voorwaarden bij het besluit van de gemeente

Eigen bijdrage

Afhankelijk van het zorgproduct kan het zijn dat u een ouderbijdrage moet betalen. Of dit voor u geldt kunt u vinden op de website van het CAK, de instantie die de eigen bijdrage berekent en u de factuur stuurt. De gemeente vermeldt in het besluit over het pgb of u een eigen bijdrage moet betalen.