Kortdurend verblijf ondersteuning van mantelzorgers

Kortdurend verblijf – ondersteuning van mantelzorgers

De gemeente ondersteunt mantelzorgers. Een belangrijke vorm van ondersteuning is de respijtzorg. Hierdoor wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast van zijn taak. Een vorm van respijtzorg is kortdurend verblijf. Dit houdt in dat degene voor wie de mantelzorger zorgt tijdelijk kan logeren op een plek waar permanent toezicht is en zorg en ondersteuning wordt geboden, gedurende maximaal drie etmalen per week.

Wie kan in aanmerking komen voor kortdurend verblijf?

Cliënten met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem, die

  • niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam  zijn of in staat zijn tot deelname aan de samenleving
  • die worden ondersteund door een mantelzorger die tijdelijk moet worden ontlast

Niet altijd Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Niet alle ondersteuning van mantelzorgers valt onder de Wmo 2015. Kortdurend verblijf kan ook onder andere wetgeving vallen. Als u twijfelt, neem dan gerust contact op met het Sociaal team.

Pgb kortdurend verblijf

De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders voor kortdurend verblijf. Ook kan een persoonsgebonden budget worden toegekend voor kortdurend verblijf. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, één van de voorwaarden is dat het voor de toekenning van het persoonsgebonden budget duidelijk dient te zijn waar het kortdurend verblijf verzilverd wordt. Op de website respijtwijzer staan instanties waar ook kortdurend verblijf mogelijk is.

Hoe vraagt u kortdurend verblijf aan?

Cliënten die aan de genoemde criteria voldoen kunnen kortdurend verblijf aanvragen bij de gemeente, telefonisch via 0800 5016, via de mail sociaalteam@vianen.nl of op het Stadhuis.